T: 088 2560001

Algemene voorwaarden buiskoppeling123.nl

Onderstaand onze Algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de k.v.k.

Algemene leveringsvoorwaarden van:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid World Online Shop BV handelend onder de naam buiskoppeling123.nl, gevestigd en kantoorhoudende aan de:

Koedijkerweg 53
3836 PA Stoutenburg Noord

hierna te noemen: “buiskoppeling123.nl

Deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Koper: de koper van de door buiskoppeling123.nl aangeboden producten.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen buiskoppeling123.nl en een koper, op grond waarvan door buiskoppeling123.nl een, in deze overeenkomst nader te specificeren, product wordt geleverd.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere (vervolg)overeenkomst tussen buiskoppeling123.nl en Koper, waarop buiskoppeling123.nl deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. buiskoppeling123.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
3. De algemene voorwaarden van Koper zijn niet van toepassing, tenzij buiskoppeling123.nl hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 3 Prijzen en offertes

1. De door buiskoppeling123.nl aangeboden producten worden verkocht voor de prijs zoals deze is vermeld in de laatste, officiële buiskoppeling123.nl catalogus (zet en/of drukfouten voorbehouden) of op de buiskoppeling123.nl website.
2. Verstrekte monsters of de in genoemde catalogus getoonde modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de te leveren producten daaraan behoeven te beantwoorden.
3. Door buiskoppeling123.nl gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders wordt aangegeven. buiskoppeling123.nl is slechts aan de offerte gebonden, indien de aanvaarding binnen dertig dagen schriftelijk door Koper wordt bevestigd.
4. De door buiskoppeling123.nl vermelde prijzen zijn altijd exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
5. buiskoppeling123.nl behoudt zich het recht voor haar prijzen tussentijds te wijzigen , ten gevolge van prijs wijzigingen.

Artikel 4 Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen worden de gekochte producten door Koper in euro's  voldaan  via Ideal.
2. Verzending van producten zal plaats vinden wanneer de volledige betaling heeft plaats gevonden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

1. De aan Koper geleverde producten blijven eigendom van buiskoppeling123.nl, totdat de door Koper verschuldigde bedragen  zijn voldaan.
2. Indien buiskoppeling123.nl de producten waarop haar eigendomsvoorbehoud rust als haar eigendom opvordert, dan zal de vordering van buiskoppeling123.nl op Koper te zake van deze producten verminderd worden met de marktwaarde van de teruggenomen zaken op het moment van terugname. De marktwaarde is in ieder geval gelijk aan de koopsom die is gerealiseerd door de onderhandse dan wel openbare verkoop van de teruggenomen zaken op het moment van terugname.
3. Voor de teruggehaalde producten ontvangt Koper een creditfactuur die door Koper mag worden verrekend met de openstaande vordering van buiskoppeling123.nl op Koper.
4. buiskoppeling123.nl is gerechtigd zoveel producten van Koper terug te halen, totdat haar vordering, inclusief rente en kosten zoals genoemd in artikel 4 van deze voorwaarden, is voldaan.

Artikel 6 Bestelling en levering

1. Bestellingen geschieden uitsluitend via de website van buiskoppeling123.nl
2. Aflevering van de producten vindt plaats binnen de overeengekomen leveringstermijn. Indien buiskoppeling123.nl, als gevolg van overmacht, de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, is zij niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voor Koper voortvloeiende schade.
3. Installatie van producten (zoals frames en reclameconstructies) door Koper na aflevering door of namens buiskoppeling123.nl geschiedt geheel voor rekening en risico van Koper.
4. De transportkosten komen voor rekening van Koper.
5. De koper ontvangt van de door hem gekochte producten een gespecificeerde factuur per e-mail.

Artikel 7 Retourzendingen

1. De bij buiskoppeling123.nl gekochte producten kunnen door Koper worden geretourneerd binnen vijf werkdagen na aflevering van deze producten. De producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd in de oorspronkelijke verpakking, onder overlegging van de originele factuur. Retourzendingen die niet aan bovengenoemde, dan wel op de website vermelde voorwaarden voldoen, worden niet door buiskoppeling123.nl geaccepteerd.
2. Aan Koper zal 75 % van de volledige koopprijs van de door hem geretourneerde producten worden terugbetaald. De overige 25 % komt buiskoppeling123.nl toe als administratie- en magazijnkosten.
3. Vrachtkosten retourzendingen zijn voor rekening koper.
4. Beschadigde producten kunnen niet worden geretourneerd. (uiteraard wel zodra dit aangetekend is op de vrachtbrief en aangemeld is binnen 5 werkdagen).

Artikel 8 Ruilen

1. In geval van ruilingen kan Koper het betreffende product binnen vijf werkdagen na aflevering van het product opsturen naar buiskoppeling123.nl. Hierbij volgt de Koper de procedure als vermeld onder artikel 7 lid 1 van deze algemene voorwaarden.
2. buiskoppeling123.nl stuurt het gewenste product aan Koper. Hierbij is een ruil nota gevoegd.
3. Aan de koper zullen in geval van ruilingen administratie- en magazijnkosten in rekening worden gebracht ter grootte van 25% van de volledige koopprijs.
4. In geval van bij c.q. terugbetaling van of aan Koper, vermeldt de ruil nota “te betalen” of “retour te ontvangen”.

Artikel 9 Garantie

1. Voor de door buiskoppeling123.nl geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het betreffende product is bepaald en/of zoals aangegeven in catalogus of op de website, met een maximum periode van zes maanden. Garantie op lichtbronnen is uitgesloten.
2. In het geval van een klacht aangaande een product dient Koper eerst telefonisch in contact te treden met buiskoppeling123.nl. Zo nodig wordt Koper gevraagd het betreffende product op te sturen vergezeld van een kopie factuur met een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht.
3. Als buiskoppeling123.nl de klacht terecht oordeelt, wordt een vervangend product aan Koper gestuurd. In dat geval komen de kosten van verzending voor rekening van buiskoppeling123.nl.
4. Als buiskoppeling123.nl de klacht niet terecht oordeelt, wordt het betreffende product met redenen omkleed retour gezonden aan Koper. In dat geval komen de kosten van verzending van Koper niet voor vergoeding in aanmerking. De door buiskoppeling123.nl gemaakte kosten blijven voor rekening van Koper.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. buiskoppeling123.nl is niet verplicht tot betaling van enige schadevergoeding aan Koper, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.
2. buiskoppeling123.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.
3. Indien buiskoppeling123.nl gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, dan zal deze schadevergoeding maximaal gelijk zijn aan de koopprijs van het betreffende product waardoor de schade is veroorzaakt.
4. Eventuele transportschade komt alleen in aanmerking voor vergoeding door buiskoppeling123.nl, indien deze schade is aangetekend op de vrachtbrief en na melding door de koper via e-mail en een kopie vrachtbrief.

Artikel 11 Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen): alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop buiskoppeling123.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor buiskoppeling123.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. buiskoppeling123.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat buiskoppeling123.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van buiskoppeling123.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien buiskoppeling123.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

1. buiskoppeling123.nl en haar leveranciers behouden zich uitdrukkelijk al de rechten en bevoegdheden voor die hen toekomen op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht met betrekking tot de door buiskoppeling123.nl aangeboden en/of verkochte producten.

Artikel 13 Toepasselijk recht en forum

1. Op elke overeenkomst tussen buiskoppeling123.nl en Koper is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen buiskoppeling123.nl en de koper voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter, in het arrondissement Utrecht, worden voorgelegd.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland te Amersfoort.